Наредби

Подзаконови нормативни актове към съответните закони систематизиращи правните и технически изисквания за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

 На основание  ЗЕ:

Наредба № 15 от 2005г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, както и следните методики за нейното прилагане:

Методика за изчисляване на отоплителен товар на сгради – на основание чл.198 от наредбата;

Методика за изчисляване на сух охладителен товар на сгради – на основание чл.201 от наредбата;

Методика за изчисляване на влажностен товар – на основание чл.204 от наредбата;

Методика за изчисляване на отделяните опасни вещества – на основание чл.205 от наредбата.

На основание ЗЕЕ:

НАРЕДБА №Е-РД-04-1/22.01.2016г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

НАРЕДБА № Е-РД-04-2/22.01.2016г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;

НАРЕДБА № Е-РД-04-3/4.05.2016г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им;

Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания (в сила от 14.10.2016г.);

Наредба №20 от 27 октомври 2015г. за прилагане на подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 “Инвестиции в материални активи” от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.;

Наредба № РД-16-301 от 10 март 2014г. за обстоятелствата, подлежа­щи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране;

Наредба № РД-16-348 от 2009г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране

Наредба № РД-16-932 от 2009г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях

На основание ЗУТ:

Наредба №7 от 18.05.2015г. за енергийна ефективност на сгради

Наредба № 5 от 2006г. за техническите паспорти на строежите

 На основание  ЗНС:

Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.)

Наредба за маркировката за съответствие, приета с ПМС № 191 от 2005г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2006 г.)

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close