Какво е сертификат за енергийните характеристики на сграда в експлоатация?

Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация е документ удостоверяващ актуалното състояние на потребление на енергия в сградата, към момента на провеждане на обследване, определящ енергийните характеристики (ЕР) и тяхното съответствие със скалата на класове по енергопотребление в съответствие с Наредба 7 за енергийна ефективност на сгради.

Съответствието с изискванията за енергийна ефективност на сградите се приема за изпълнено, когато стойността на интегрирания показател – специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m2, съответства най-малко на следния клас на енергопотребление:

  1. „B“ – за нови сгради, които се въвеждат за първи път в експлоатация, и за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация след 1 февруари 2010 г.;
  2. „С” – за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация до 1 февруари 2010 г. включително;
  3. „А”- за сгради с близко до нулата потребление на енергия;
  4. „А+” – за сгради, надвишаващи националните изисквания за сгради с близко до нулата потребление на енергия.

Скалата на класовете на енергопотребление за видовете категории сгради е определена в Приложение № 10 на Наредба 7 за енергийна ефективност на сгради. Скалата на класовете на енергопотребление е разработена за отделни групи сгради в зависимост от тяхното предназначение в съответствие с БДС EN 15217 и с изискванията на методологичната рамка на Делегиран регламент (ЕС) № 244/2012 на Комисията от 2012 г. за допълване на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите чрез създаване на сравнителна методологична рамка за изчисляване на равнищата на оптимални разходи във връзка с минималните изисквания за енергийните характеристики на сградите и сградните компоненти (ОВ, L 81/18 от 21 март 2012 г.).

Видове категории сгради:

1. жилищни сгради
2. сгради за обществено обслужване
2.а. административно обслужване административни, 
2.б.сгради за образование и наука у-ща, университети
детски градини
2.в. лечебни заведения
2.г. в областта на хотелиерството
2.д. в областта на търговията
2.е. сгради за спорт
2.ж. култура и изкуство

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close