Какво е сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда?

Сертификатът за проектни енергийни характеристики на нова сграда се издава въз основа на реализиран инвестиционен /екзекутивен/ проект на нова сграда и представлява неразделна част от строителните книжа преди въвеждане на сградата в експлоатация.

Съгласно Наредба №5 от 28 декември 2006г. за техническите паспорти на строежите (Обн.,ДВ, бр.7 от 2007г.; изм. и доп., бр.38 от 2008г.) такъв се съставя след завършване на нов строеж преди въвеждането му в експлоатация, за съществуващ строеж  – след проведено обследване, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close