Сертифициране на сгради в експлоатация

Съгласно чл.38 от ЗЕЕ (в сила от 30.12.2016г.) на задължително сертифициране подлежат всички сгради за обществено обслужване в експлоатация и сгради в експлоатация с разгъната застроена площ над 250 кв.м.

Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради в експлоатация, съгласно чл.37 от ЗЕЕ, има за цел да удостовери актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление от НАРЕДБА № Е-РД-04-2/22.01.2016г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.

Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради в експлоатация се извършва след обследване за енергийна ефективност в срок не по-рано от три и не по-късно от 6 години от датата на въвеждането на сградата в експлоатация (чл.39 ал.2 ЗЕЕ).

Резултатите от извършеното обследване за енергийна ефективност на сграда в експлоатация се отразяват в доклад, резюме на доклада и сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация (издаден по утвърден образец Приложение №3 към чл.15, ал.1 на НАРЕДБА № Е-РД-04-1/22.01.2016г.)

Съгласно чл.21 и чл.22 от НАРЕДБА № Е-РД-04-1/22.01.2016г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, Собственикът на обследваната сграда или негов упълномощен представител в 7-дневен срок от подписване на протокол за приемане на резултатите от обследването с придружително писмо предоставя в АУЕР досие за обследвания обект, окомплектовано със заверено копие на резюмето, сертификат за енергийни характеристики, декларация за липса на обстоятелства по чл.43 ал.4 и ал.6 от ЗЕЕ – на хартиен и магнитен/оптичен носител, приемо-предавателен протокол за извършено обследване по утвърден образец Приложение №5 към чл.21 ал.3 към НАРЕДБА №Е-РД-04-1/22.01.2016г.

Собствениците на сгради за обществено обслужване са длъжни да изпълнят мерките за достигане на минимално изискващия се клас на енергопотребление, предписан от първото обследване за енергийна ефективност, в тригодишен срок от датата на приемане на резултатите от обследването (чл.38 ал.4 ЗЕЕ).

Сертификатът за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се актуализира във всички случаи на извършване на реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, текущ ремонт на инсталации на сградата или преустройството й, водещи до подобряване на цялостните енергийни характеристики.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close