Сертификат за проектни енергийни характеристики на нови сгради

Сертификат за проектни енергийни характеристики на нови сгради се изготвя на основание чл.5 ал.1 от НАРЕДБА № Е-РД-04-1/22.01.2016г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, чл.2, ал.1, т.1, чл.4, ал.1, т.4, чл.7а, чл.19а, т.3 от НАРЕДБА № 5 от 28 декември 2006г. за техническите паспорти на строежите (Обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2008 г.), чл.169, ал.1, т.6 от Закона за устройство на територията, чл.31, ал.4 от Закона за енергийна ефективност след завършване на нов строеж преди въвеждането му в експлоатация, за съществуващ строеж след проведено обследване, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж, съгласно Наредба №5 от 28 декември 2006г. за техническите паспорти на строежите (Обн., ДВ, бр.7 от 2007г.; изм. и доп., бр.38 от 2008г.) се съставя Технически паспорт на сградата. 

Цел при съставяне на сертификат за проектни енергийни характеристики за строеж /преди въвеждането му в експлоатация/ е оценяване и установяване на съответствието на енергийните характеристики на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност и на актуалното състояние на енергопотреблението на сградите по време на техния икономически обоснован експлоатационен срок.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close