Оценка за съответствие за енергийна ефективност на проект

Докладът за оценка за съответствие на инвестиционен проект по част „Енергийна ефективност” с изискванията за енергийна ефективност (ДОСИПЕЕ) – икономия на енергия и топлосъхранение се извършва в съответствие с чл.169, ал.1, т.6 от Закона за устройство на територията и чл.27а от Наредба №7 на МРРБ за енергийна ефективност на сгради за всеки инвестиционен проект фаза технически или работен проект за изграждане на нова сграда, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуваща сграда.

Оценката за съответствие на инвестиционен проект на сграда с изискването за енергийна ефективност (ОСИПЕЕ) по чл.169, ал.1, т.6 ЗУТ е систематизирана проверка за съответствие на изчисленията в част ЕЕ на ИП и се издава след провеждане на обследване на фаза технически или работен проект и е неразделна част от досието на строежа за издаване разрешение за строеж на същия.

Оценката за съответствие на инвестиционен проект на сграда с изискването за енергийна ефективност има за цел да установи интегрираната енергийна характеристика ЕР. Нормативната уредба за енергийна ефективност на сградите (чл.6 на Наредба № Е-РД-04-2 от 22 януари 2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите) регламентира определянето на интегрирани енергийни характеристики ЕР и разглежда сградите като интегрирани системи, в които разходът на енергия е резултат на съвместното влияние на следните основни компоненти:

  • сградни ограждащи конструкции и елементи;
  • системи за поддържане на параметрите на микроклимата (отопление, вентилация, климатизация, БГВ, осветление и уреди);
  • вътрешни източници на топлина;
  • обитатели и режими на обитаване;
  • климатични условия.

Създаването на модел на такава интегрирана система изисква зониране и специфично описание на параметрите на извършващите се в зоната топлообменни процеси.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close