Обследване за енергийна ефективност на сгради в експлоатация

Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация, съгласно чл.36 ал.2 от ЗЕЕ, има за цел да установи нивото на потребление на енергия, да определи специфичните възможности за намаляването му и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Инвестиционните проекти за нови сгради трябва да са съобразени с техническата, екологичната и икономическата осъществимост на алтернативни високоефективни инсталации за използване на децентрализирани системи за производство и потребление на енергия от възобновяеми източници, инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, термопомпи и инсталации за централно или локално отопление и охлаждане, както и такива, които изцяло или частично използват енергия от възобновяеми източници.

Съгласно чл.38 от ЗЕЕ на задължително сертифициране подлежат всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 250 кв.м.

Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация има няколко основни цели:

  • събиране на първична информация и обработка на базата данни
  • заснемане моментното състояние на характеристиките на сградната обвивка – ограждащи конструкции и елементи
  • анализ на енергопотреблението от всички видове енергоносители;
  • моделно изследване на сградата със софтуеърен продукт ЕАВ Software версия НС 1.0
  • изготвяне на предложение включващо енергоспестяващи мерки (ЕСМ) за постигане по-добра въздухонепроницаемост, влагоустойчивост, водонепропускливост и намаляване на използваната енергия в сградните системи
  • технико-икономически анализ и обосновка на предложените мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата
  • оценка на екологичният еквивалент спестените вредни емисии въглероден диоксид на енергийните характеристики за годишен разход на енергия

Резултатите от извършеното обследване за енергийна ефективност на сградата се отразяват в доклад, резюме на доклада и сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация (издаден по утвърден образец Приложение №3 към чл.15, ал.1 на НАРЕДБА № Е-РД-04-1/22.01.2016г.)

Съгласно чл.21 и чл.22 от НАРЕДБА №Е-РД-04-1/22.01.2016г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, Собственикът на обследваната сграда или негов упълномощен представител в 7-дневен срок от подписване на протокол за приемане на резултатите от обследването с придружително писмо предоставя в АУЕР досие за обследвания обект, окомплектовано със заверено копие на резюмето, сертификат за енергийни характеристики, декларация за липса на обстоятелства по чл.43 ал.4 и ал.6 от ЗЕЕ – на хартиен и магнитен/оптичен носител, приемо-предавателен протокол за извършено обследване по утвърден образец Приложение №5 към чл.21 ал.3 към НАРЕДБА №Е-РД-04-1/22.01.2016г.

Дейностите по извършване на обследване за енергийна ефективност се извършват от физически или юридически лица, отговарящи на изискванията на чл.43 от ЗЕЕ от 30.12.2016г. и съгласно чл.142, ал.9 и ал.11 от ЗУТ.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close