Обследване на промишлени системи /предприятия/

Обследването за енергийна ефективност на промишлена система съгласно чл.57 ал.1 от ЗЕЕ има за цел да определи специфичните възможности за намаляване на енергийното потребление в нея и да препоръча мерки за повишаване на енергийната и ефективност, както и понижаване на отделяните в атмосферата вредни емисии въглероден диоксид /СО2/.

Целта на обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация – прилежащ сграден фонд в обследваната промишлена система, съгласно чл.36 ал.2 от ЗЕЕ, е да установи нивото на потребление на енергия, да определи специфичните възможности за намаляването му и да препоръча мерки водещи до повишаване на енергийната ефективност, подобряване микроклимата  и стандарта на обитаване в сградния фонд на обследваната промишлена система.

Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания (в сила от 14.10.2016г.), регламентира режима за обследване и прилагане на енергоспестяващи мерки за подобряване на ефективността и производителността на полезните за околната среда технологии, както и намаляване на енергоемкостта и неблагоприятното екологично въздействие чрез насърчаване внедряването на полезни за околната среда, намаляващи отпадъците и  енергоспестяващи производствени технологии за промишлени системи с енергийна консумация равна или по-голяма от 3000 MWh/годишно и системи за външно изкуствено осветление, разположени в населено място с население над 20 000 жители.

Обследването на промишлени системи се извършва най-малко веднъж на всеки 4 (четири) години.

Собствениците на промишлени системи по чл. 4, ал. 1 от цитираната наредба подават в АУЕР декларация по образец, ежегодно, в срок до 31 март, където се отразява годишното потребление на енергия за предходната календарна година.

Scroll Up search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close