Обследване на промишлени системи /предприятия/

Обследването за енергийна ефективност на промишлена система съгласно чл.57 ал.1 от ЗЕЕ има за цел да определи специфичните възможности за намаляване на енергийното потребление в нея и да препоръча мерки за повишаване на енергийната и ефективност, както и понижаване на отделяните в атмосферата вредни емисии въглероден диоксид /СО2/.

Целта на обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация – прилежащ сграден фонд в обследваната промишлена система, съгласно чл.36 ал.2 от ЗЕЕ, е да установи нивото на потребление на енергия, да определи специфичните възможности за намаляването му и да препоръча мерки водещи до повишаване на енергийната ефективност, подобряване микроклимата  и стандарта на обитаване в сградния фонд на обследваната промишлена система.

Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания (в сила от 14.10.2016г.), регламентира режима за обследване и прилагане на енергоспестяващи мерки за подобряване на ефективността и производителността на полезните за околната среда технологии, както и намаляване на енергоемкостта и неблагоприятното екологично въздействие чрез насърчаване внедряването на полезни за околната среда, намаляващи отпадъците и  енергоспестяващи производствени технологии за промишлени системи с енергийна консумация равна или по-голяма от 3000 MWh/годишно и системи за външно изкуствено осветление, разположени в населено място с население над 20 000 жители.

Обследването на промишлени системи се извършва най-малко веднъж на всеки 4 (четири) години.

Собствениците на промишлени системи по чл. 4, ал. 1 от цитираната наредба подават в АУЕР декларация по образец, ежегодно, в срок до 31 март, където се отразява годишното потребление на енергия за предходната календарна година.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close