Стандарти, технически норми, методи и принципи на добрата европейска практика

БДС EN ISO 10456 „Строителни материали и продукти. Процедури за определяне на декларирани и проектни топлинни стойности.“

БДС EN ISO 13370:2008 Топлинни характеристики на сгради. Топлопреминаване през земята. Изчислителни методи (ISO 13370:2007)

БДС EN ISO 13789:2008 Топлинни характеристики на сградите. Коефициент на топлинните загуби. Изчислителен метод (ISO 13789:2007)

БДС EN ISO 13790:2008 Енергийни характеристики на сгради. Изчисляване на потребната енергия за отопляване и охлаждане на пространството (ISO 13790:2008)

БДС EN 15217:2007 Енергийни характеристики на сгради. Методи за изразяване на енергийните характеристики и за енергийна сертификация на сгради.

Методика за изчисляване на показателите за разход на енергия и на енергийните характеристики на сгради, приложение №3 към чл.5 от Наредба №7 от 15.12.2004 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството “Методически указания за изчисляване на годишния разход на енергия в сгради”, БСА 11/2005 г.

Методически указания по прилагане на нормативната уредба в областта на енергийната ефективност за нови и съществуващи сгради, септември 2005, Агенция по енергийна ефективност

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close