Директиви на Европейския съюз

  • Директива 2002/91/ЕС от 16.12.2002г. относно енергийните характеристики на сградите;
  • Директива 89/106 на ЕС за уеднаквяване на нормативните уредби по отношение на строителните продукти;
  • Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги, която отменя Директива на Съвета 93/76/ЕИО;
  • Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19.05.2010г. относно енергийните характеристики на сградите.
  • Делегиран регламент /ЕС/ №244/16.01.2012г. на Комисията за допълнение на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close