Удостоверения, членства

„ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ” ООД I GRNPowerBulgaria® притежава Удостоверение идентификационен №00309/22.09.2021г. за вписване в публичния регистър на лицата извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради съгласно чл.44 ал.1 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ).

„ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ” ООД I GRNPowerBulgaria® притежава Удостоверение идентификационен №00067/14.07.2021г. за вписване в публичния регистър на лицата извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи съгласно чл.60 ал.1 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ).

„ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ” ООД  е внедрило система за управление на качеството ISO 9001:2008 (м.05.2015г.) и ISO 9001:2015 (м.06.2018г.) в своята основна дейност, с  основни направления:  Обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи, Сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, Оценка за съответствие на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, Консултантски услуги при подготовка и управление на проекти по Оперативни програми на ЕС.

„ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ” ООД I GRNPowerBulgaria® е пълноправен член на Сдружение “КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОДИТОРИ” и Сдружение “ПРОТЕКТ ПРОЕКТ”.

Дружество GRNPowerBulgaria® притежава Свидетелство регистрационен №86302/04.10.2013г. за регистрация на марка от Патентно ведомство на Република България.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close