Обследвани обекти

 • Относно извършени обследвания за енергийна ефективност и сертифициране на Административна сграда – Районен съд и Районна прокуратура гр.Пирдоп и ОДЗ “Пека и Карло Чоконяни” – филиал “Снежанка” гр.Пирдоп
 • Относно извършени енергийни одити и сертифициране на ОУ”Христо Ботев” с.Калугерово, ОУ”Христо Ботев” с.Церово и Физкултурен салон и топла връзка към ОУ”Христо Ботев” с.Калугерово
 • Относно извършено детайлно обследване за енергийна ефективност и съставен енергиен паспорт на Многофамилна жилищна сграда – блок А с подземни гаражи и трафопост и Многофамилна жилищна сграда – блок В с подземни гаражи гр.София
 • Относно извършено детайлно обследване за енергийна ефективност и съставен енергиен паспорт на Семеен хотел с.Елешница, ОБЩИНА РАЗЛОГ
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад, издаден сертификат за енергийните характеристики на ОУ”Петър Парчевич” гр.Чипровци, извършена проверка и съставен доклад на водогреен котел към ОУ”Петър Парчевич” гр.Чипровци
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад, издаден сертификат за енергийните характеристики на Административна сграда на ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК гр.Белоградчик, извършено обследване за енергийна ефективност и съставен доклад от проверка на водогреен котел към Административна сграда на ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийните характеристики на Комплекс за извънкласна дейност към ОУ”Петър Парчевич” гр.Чипровци и Административна сграда на ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ гр.Чипровци, извършено обследване за енергийна ефективност и съставен доклад от проверка на водогрейни котли към Административна сграда на ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийните характеристики на Културен дом гр.Чипровци
 • Относно извършено детайлно обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийните характеристики на Аминистративна сграда на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА гр.Стара Загора, извършена проверка и съставен доклад на водогрейни котли
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност и съставен доклад по образец на процедура BG161PO003-2.3.02 “Енергийна ефективност и зелена икономика” на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 на „Шоурум, магазин и сервиз на ПЕЖО“ гр.Севлиево
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийните характеристики на СГРАДА с разположени в нея МБАЛ – ПИРДОП и МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I гр.Пирдоп, извършена проверка и съставен доклад на водогрейни котли
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност и съставен доклад по образец на процедура BG161PO003-2.3.02 “Енергийна ефективност и зелена икономика” на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 на промишлена система, собственост на„АУТОВЕГА 3“ ООД, чрез инвестиции в Автосервиз гр.Велинград
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност и съставен доклад по образец на процедура BG161PO003-2.3.02 “Енергийна ефективност и зелена икономика” на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 на промишлена система, собственост на„ЕНЕРДЖИ МОТОРС“ ООД, чрез инвестиции в нискоенергийни сгради и енергоспестяваща машина, с.Гложене, Община Тетевен
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставени доклади и издадени сертификати за енергийните характеристики на Болничен комплекс от 11 корпуса на „МБАЛ „СВЕТА АННА” – СОФИЯ“ АД и Сграда с разположени в нея Отделение по хемодиализа и Инфекциозно отделение част от сграден фонд на „МБАЛ „СВЕТА АННА” – СОФИЯ“ АД, извършена проверка и съставен доклад на климатични инсталации
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад, издаден сертификат за енергийните характеристики на Административна сграда на ТП „Държавно ловно стопанство – ШЕРБА“ към МЗХ, СИДП
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийните характеристики на Информационен център на “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, извършена проверка и съставен доклад на климатични инсталации
 • Относно извършено детайлно обследване за енергийна ефективност на промишлена система, съставен доклад и издадени сертификати за енергийни характеристики на прилежащ сграден фонд, извършена проверка и съставен доклад на водогреен котел на ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ – ПСПВ “Панчарево”, “СОФИЙСКА ВОДА” АД
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на сграда, извършена проверка и съставен доклад от обследване на отоплителна инсталация с водогреен котел на Спортна зала в гр.Пирдоп – ОБЩИНА ПИРДОП
 • Относно извършено проучване и изготвен анализ на енергийното потребление сред началните и средни училища на територията на ОБЩИНА ПЕРНИК, провеждане на анонимна анкета сред учениците на територията на ОБЩИНА ПЕРНИК за нивото им на информираност по темата за енергийна ефективност в училище и у дома и опазване на околната среда във връзка с проект  за трансгранично сътрудничество Bugaria-Serbia IPA Cross-border Programee – №2007CB16IPO006-2011-2-78 “Energy efficient schools – our children deserve it”, contract № РД-02-29-441/18.12.2013 “Energy consumption analysis and  survey –bl.5“ Identification number 2007 CB16IPO006-2011-2-78-3 –SER – Технологична професионална гимназия “Мария Кюри”
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставени доклади и издадени сертификати за енергийни характеристики на сгради – Сграда на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ, Общежитие към ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ и Столова-кухня към ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ – с.Кунино, ОБЩИНА РОМАН
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на сграда, извършена проверка и съставен доклад от обследване на отоплителна инсталация с водогреен котел на Помощно училище „Св.Паисий Хилендарски“ – гр.Благоевград
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на сграда, извършена проверка и съставен доклад от обследване на отоплителна инсталация с водогреен котел на Професионална гимназия по електроника и енергетика – гр.Банско
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставени доклади и издадени сертификати за енергийни характеристики на сгради – Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин“- гр.Петрич, Физкултурен салон към ПГМЕТ „Юрий Гагарин“, Учебна работилница към ПГМЕТ „Юрий Гагарин“, извършена проверка и съставен доклад от обследване на отоплителна инсталация с водогреен котел
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставени доклади и издадени сертификати за проектни енергийни характеристики на нови сгради: Жилищна сграда – с.Рибарица и Къща за гости – с.Рибарица
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, извършена проверка и съставен доклад от обследване на отоплителна инсталация с водогрейни котли на Хотел “ЕВЕРЕСТ” – гр.Етрополе
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация Спортна зала №1 “ЧАВДАР“, гр.Етрополе
 • Относно извършено детайлно обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийните характеристики на Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров гр.Петрич, извършена проверка и съставен доклад на водогрейни котли
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на МЖС „Никопол“ – секции А и Б и МЖС „Никопол“ – секции В, Г и Д, гр.Никопол по НПЕЕМЖС
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за проектни енергийни характеристики на Столова с кухня – гр.Етрополе
 • Относно изготвени доклади за оценка за съответствие на инвестиционен проект на сграда с изискването за енергийна ефективност /ДОСИПЕЕ/ по чл.169 ал.1, т.6 от ЗУТ – Проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на НЧ „Н.Й.Вапцаров” блок 1,2,3 – гр.Червен бряг
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на Младежки дом гр.Горна Оряховица и проверка за енергийна ефективност на Отоплителна инсталация с водогреен котел към Младежки дом, гр.Горна Оряховица
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на МЖС бул.„Искър“ 27, вх.А и Б, гр.Своге, МЖС бл.№ 12, 13 и 14, гр.Своге и МЖС кв.Дренов, бл.№12, 14 и 14А, гр.Своге по НПЕЕМЖС
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за проектни енергийни характеристики на Къща за гости, с.Рибарица, ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за проектни енергийни характеристики на Къща за гости, в.з.Рибарица, ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на МЖС бл.33, вх.А, Б и В ул.„Софийско шосе“, гр.Златица  по НПЕЕМЖС
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за проектни енергийни характеристики на Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи – Блок С и Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи – Блок D УПИ ХVIII-814, кв.115,  местност “кв. Горна Баня”, ул.“Харманлийско въстание“ №3А, СО Район „Овча купел“гр. София
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на Общежитие за ученици към ПГСАГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, гр.Благоевград
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на НЧ “Никола Йонков Вапцаров 1908“ и НЧ „Светлина 1999“, и НЧ “Никола Йонков Вапцаров 1908“ – Блок 3 – гр.Червен бряг
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на Многофамилна жилищна сграда разположена в УПИ I, кв.34, ул.“Перун“ №24 вх.А, вх.Б и вх.В, гр.Кресна по НПЕЕМЖС
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на Административна сграда на РЗИ Стара Загора, ул.„Стефан Караджа” №10, гр.Стара Загора и Отоплителна инсталация с два броя водогрейни котли към РЗИ Стара Загора
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на МЖС бл.2, вх.А, вх.Б ул.„Софийско шосе“ 6, гр.Златица по НПЕЕМЖС
 • Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на МЖС бл.13, вх.А, Б, В ул.„Хаджи Димитър“ 5, гр.Златица по НПЕЕМЖС
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close