Често задавани въпроси

Какво е сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда ?

Сертификатът за проектни енергийни характеристики на нова сграда се издава въз основа на реализиран инвестиционен /екзекутивен/ проект на нова сграда и представлява неразделна част от строителните книжа преди въвеждане на сградата в експлоатация. 

Защо е необходимо съставяне на сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда?

Цел при съставяне на сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда или строежа /преди въвеждането му в експлоатация/ е оценяване и установяване на съответствието на енергийните характеристики на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност и на актуалното състояние на енергопотреблението на сградите по време на техния икономически обоснован експлоатационен срок.

Какво представлява сертификатът с енергийните характеристики на сграда в експлоатация?

Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация е документ удостоверяващ актуалното състояние на потребление на енергия в сградата, към момента на провеждане на обследване, определящ енергийните характеристики (ЕР) и тяхното съответствие със скалата на класове по енергопотребление в съответствие с НАРЕДБА № Е-РД-04-2/22.01.2016г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.

Кога, защо и при какви условия се съставя сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация?

Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се съставя в срок не по-рано от 3 години и не по-късно от 6 години от датата на въвеждането и в експлоатация.

Какви данъчни облекчения имат сградите с издаден сертификат?

Съгласно чл.24, ал.1, т.18 и 19 от Закона за местните данъци и такси, сградите  се освобождават от данък сгради в случаите: 

  • сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление “B”, и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление “C”, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години – считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 10 години – считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;

  • сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление “C”, и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление “D”, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок три години – считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 5 години – считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close