Често задавани въпроси

Какво е сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда ?

Сертификатът за проектни енергийни характеристики на нова сграда се издава въз основа на реализиран инвестиционен /екзекутивен/ проект на нова сграда и представлява неразделна част от строителните книжа преди въвеждане на сградата в експлоатация. 

Защо е необходимо съставяне на сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда?

Цел при съставяне на сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда или строежа /преди въвеждането му в експлоатация/ е оценяване и установяване на съответствието на енергийните характеристики на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност и на актуалното състояние на енергопотреблението на сградите по време на техния икономически обоснован експлоатационен срок.

Какво представлява сертификатът с енергийните характеристики на сграда в експлоатация?

Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация е документ удостоверяващ актуалното състояние на потребление на енергия в сградата, към момента на провеждане на обследване, определящ енергийните характеристики (ЕР) и тяхното съответствие със скалата на класове по енергопотребление в съответствие с НАРЕДБА № Е-РД-04-2/22.01.2016г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.

Кога, защо и при какви условия се съставя сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация?

Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се съставя в срок не по-рано от 3 години и не по-късно от 6 години от датата на въвеждането и в експлоатация.

Какви данъчни облекчения имат сградите с издаден сертификат?

Съгласно чл.24, ал.1, т.18 и 19 от Закона за местните данъци и такси, сградите  се освобождават от данък сгради в случаите: 

  • сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление “B”, и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление “C”, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години – считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 10 години – считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;

  • сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление “C”, и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление “D”, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок три години – считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 5 години – считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата

Scroll Up search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close