Дейност

Едно от шестте съществени изисквания към строежите (регламентирано в чл.169 на Закона за устройство на територията носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания, пожарна безопасност, опазване здравето и живота на хората и тяхното имущество, безопасно ползване на строежите, опазване на околната среда, топлосъхранение и икономия на топлинна енергия, изграждане на достъпна среда за всички хора, в т.ч. за хората с увреждания) е топлосъхранението и икономия на енергия, т.е. строежът трябва да е енергоефективен по време на експлоатация, като се отчитат климатичните условия на местоположението на строежа и неговото предназначение.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close