Какво е сертификат за енергийните характеристики на сграда в експлоатация?

Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация е документ удостоверяващ актуалното състояние на потребление на енергия в сградата, към момента на провеждане на обследване, определящ енергийните характеристики (ЕР) и тяхното съответствие със скалата на класове по енергопотребление в съответствие с Наредба №РД-16-1058/10.12.2009г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.

EP ≤0,5*EPmax,r A
0,5*EPmax,r< EP ≤EPmax,r B
EPmax,r< EP ≤0,5*(EPmax,r+EPmax,s) C
0,5*(EPmax,r+EPmax,s) r< EP ≤ EPmax,s D
EPmax,s< EP ≤1,25* EPmax,s E
1,25* EPmax,s< EP ≤1,5* EPmax,s F
1,5* EPmax,s< EP G

Скалата на класовете на енергопотребление е съставена въз основа на две стойности на интегрираната енергийна характеристика: ЕР max,r и ЕР max,s, определени като първична енергия или като потребна (доставена) енергия, или спестени емисии въглероден двуокис, както следва:

ЕР max,rобщ специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода и осветление, изчислен по методите, определени в Наредба №7/2004 на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, обнародвана в ДВ, брой5 от 2005г., изм., ДВ, бр.85 от 2009г., бр.88 от 2009;

Стойностите на топлотехническите характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи, както и ефективностите на елементите и агрегатите на системите за отопление, охлаждане, вентилация и подготовка на гореща вода за битови нужди се вземат по действащите нормативни актове към момента на извършване на оценката.

ЕР max,sобщ специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода и осветление, изчислен по методите, определени в Наредба №7/2004 на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, обнародвана в ДВ, брой5 от 2005г., изм., ДВ, бр.85 от 2009г., бр.88 от 2009;

Стойностите на топлотехническите характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи, както и ефективностите на елементите и агрегатите на системите за отопление, охлаждане, вентилация и подготовка на гореща вода за битови нужди се вземат по действащите нормативни актове към годината на въвеждане на сградата в експлоатация.

EP – стойност на енергийната характеристика на сградата

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close