Проверка за ЕЕ на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации в сгради

ПЪРВОНАЧАЛНА ПРОВЕРКА НА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ С ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

Собствениците на отоплителни инсталации с водогрейни котли по чл.27 ал.1 от ЗЕЕ и собствениците на климатични инсталации по чл.28 ал.1 от ЗЕЕ следва да извършат първоначална проверка за енергийна ефективност на притежаваните от тях съоръжения.

Съгласно чл.30 ал.1 и § 1 ал.1 от Наредбата по чл.32 на ЗЕЕ за условията и реда за извършване на проверката е определен срок за задължените лица, както следва:

– до две години от датата на подаване на декларацията по чл.29 от ЗЕЕ;

но не по-късно от 15.05.2012г. – две години от изтичане на срока за подаването на декларацията.

На проверка за енергийна ефективност подлежат всички отоплителни инсталации с водогрейни котли в експлоатация в зависимост от вида на използваното гориво и номиналната им мощност, както следва:

1. на течно или твърдо гориво с номинална мощност от 20 до 100 kW, включително;

2. на течно или твърдо гориво с номинална мощност над 100 kW;

3. на природен газ с номинална мощност над 100 kW.

На проверка за енергийна ефективност подлежат климатичните инсталации с номинална електрическа мощност над 12 kW.

За водогрейни котли със срок на експлоатация над 15 години проверката за енергийна ефективност включва и еднократна оценка на отоплителната инсталация.

ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА НА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ С ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

Задължителната периодична проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли в експлоатация съгласно чл.31 ал.1 от Наредба №РД-16-932/23.10.2009г.  се извършва веднъж на всеки:

1. три години – за котлите на течно или твърдо гориво с номинална мощност от 20 до 100 kW включително;

2. две години – за котлите на течно или твърдо гориво с номинална мощност над 100 kW;

3. четири години – за котлите на природен газ с номинална мощност над 100 kW.

Задължителната периодична проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации в експлоатация съгласно чл.31 ал.2от Наредба №РД-16-932/23.10.2009г.  се извършва веднъж на всеки 4години.

Енергийният одит включва оценка на поддръжката и проверка функционалността на работата на отоплителни инсталации с водогрейни котли с технически средства собственост на фирмата енергиен одитор, проверка на съществуващата настройка и оценяване на енергийните характеристики на климатичните инсталации.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close