Сертифициране на сгради в експлоатация

Съгласно чл.19 ал.2 от ЗИДЗЕЕ в сила от 12.03.2013г. на задължително сертифициране подлежат всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 500 кв.м., а от 9 юли 2015г. – с разгъната застроена площ над 250 кв.м.

Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради в експлоатация, съгласно чл.17 от ЗЕЕ, има за цел да удостовери актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление от Наредба №РД-16-1058/10.12.2009г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.

Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради в експлоатация се извършва след обследване за енергийна ефективност в срок не по-рано от три и не по-късно от 6 години от датата на въвеждането на сградата в експлоатация.

Резултатите от обследването за енергийна ефективност се отразяват в доклад, резюме и сертификат за енергийните характеристики на сграда в експлоатация по утвърден образец от Агенцията по устойчиво енергийно развитие /АУЕР/.

Съгласно чл.20 т.1, 2, 3, 4 и 5 от Наредба № 16-1594 от 13.11.2013г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, Собственикът на сградата или негов упълномощен представител в 14-дневен срок от подписване на протокол за приемане на резултатите от обследването с придружително писмо предоставя в АУЕР заверено копие на резюмето, доклад, приемо-предавателен протокол за извършено обследване – на хартиен и магнитен/оптичен носител, заверено копие от сертификата, придружено с оригинал на декларация за липса на обстоятелствата по чл.23, ал.2 ЗЕЕ.

Собствениците на сгради са длъжни да изпълнят мерките за повишаване на енергийната ефективност, предписани от обследването за енергийна ефективност, в тригодишен срок от датата на приемане на резултатите от обследването.

Сертификатът за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се актуализира във всички случаи на извършване на реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, текущ ремонт на инсталации на сградата или преустройството й, водещи до подобряване на цялостните енергийни характеристики.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close