Обследване за енергийна ефективност на сгради в експлоатация

Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация, съгласно чл.16 от ЗЕЕ, има за цел да установи нивото на потребление на енергия, да определи специфичните възможности за намаляването му и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност. Инвестиционните проекти за нови сгради трябва да са съобразени с техническата, екологичната и икономическата осъществимост на алтернативни високоефективни инсталации за използване на децентрализирани системи за производство и потребление на енергия от възобновяеми източници, инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, термопомпи и инсталации за централно или локално отопление и охлаждане, както и такива, които изцяло или частично използват енергия от възобновяеми източници,  съгласно чл.15 ал.2 от ЗИДЗЕЕ.

Съгласно чл.19 ал.2 от ЗИДЗЕЕ на задължително сертифициране подлежат всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 500 кв.м., а от 9 юли 2015г. – с разгъната застроена площ над 250 кв.м.

Обследването на обекта има няколко основни цели:

  • събиране на първична информация и обработка на базата данни
  • заснемане моментното състояние на характеристиките на сградната обвивка – ограждащи конструкции и елементи
  • анализ на енергопотреблението от всички видове енергоносители;
  • моделно изследване на сградата със софтуеърен продукт ЕАВ Software версия НС 1.0
  • изготвяне на предложение включващо енергоспестяващи мерки (ЕСМ) за постигане по-добра въздухонепроницаемост, влагоустойчивост, водонепропускливост и намаляване на използваната енергия в сградните системи
  • технико-икономически анализ и обосновка на предложените мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата
  • оценка на екологичният еквивалент спестените вредни емисии въглероден диоксид на енергийните характеристики за годишен разход на енергия

Резултатите от обследването за енергийна ефективност се отразяват в доклад и резюме, по утвърден образец от Агенцията по устойчиво енергийно развитие /АУЕР/.

Съгласно чл.20 т.1, 2, 3, 4 и 5 от Наредба № 16-1594 от 13.11.2013г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, Собственикът на сградата или негов упълномощен представител в 14-дневен срок от подписване на протокол за приемане на резултатите от обследването с придружително писмо предоставя в АУЕР заверено копие на резюмето, доклад, приемо-предавателен протокол за извършено обследване – на хартиен и магнитен/оптичен носител.

Дейностите по извършване на обследване за енергийна ефективност се извършват от физически или юридически лица, отговарящи на изискванията на чл.23 от ЗЕЕ от 14.11.2008 г. и съгласно чл.142, ал.9 от ЗУТ.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close