Сертификат за проектни енергийни характеристики на нови сгради

Сертификат за проектни енергийни характеристики на нови сгради се изготвя на основание чл.2, ал.1, т.1, чл.4, ал.1, т.4, чл.7а, чл.19а, т.3 от НАРЕДБА № 5 от 28 декември 2006г. за техническите паспорти на строежите (Обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2008 г.), чл.169, ал.1, т.6 от Закона за устройство на територията, чл.15а, ал.1 от Закона за енергийна ефективност след завършване на нов строеж преди въвеждането му в експлоатация, за съществуващ строеж след проведено обследване, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж, съгласно Наредба №5 от 28 декември 2006г. за техническите паспорти на строежите (Обн., ДВ, бр.7 от 2007г.; изм. и доп., бр.38 от 2008г.) се съставя Технически паспорт на сградата. 

Цел при съставяне на сертификат за проектни енергийни характеристики за строеж /преди въвеждането му в експлоатация/ е оценяване и установяване на съответствието на енергийните характеристики на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност и на актуалното състояние на енергопотреблението на сградите по време на техния икономически обоснован експлоатационен срок.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close