Оценка за съответствие за енергийна ефективност на проект

Докладът за оценка за съответствие на инвестиционен проект по част „Енергийна ефективност” с изискванията за енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение се извършва в съответствие с чл.169, ал.1, т.6 от Закона за устройство на територията, чл.15 ал.1 от Закона за енергийна ефективност и чл.27а от Наредба №7 на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

Оценката за съответствие за енергийна ефективност на инвестиционен проект се издава след провеждане на обследване на фаза технически или работен проект и е неразделна част от досието на строежа за издаване разрешение за строеж на същия.

Оценката за енергийна ефективност на сградата има за цел да установи интегрираната енергийна характеристика ЕР. Нормативната уредба за енергийна ефективност на сградите (чл.6 на Наредба № РД-16-1058 от 10.12.2009г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите) регламентира определянето на интегрирани енергийни характеристики ЕР и разглежда сградите като интегрирани системи, в които разходът на енергия е резултат на съвместното влияние на основните съставни компоненти:

  • сградни ограждащи конструкции и елементи
  • системи за поддържане на параметрите на микроклимата (отопление, вентилация, климатизация, БГВ, осветление и уреди)
  • вътрешни източници на топлина
  • обитатели и режими на обитаване
  • климатични въздействия на околната среда

Създаването на модел на такава интегрирана система изисква зониране и специфично описание на параметрите на извършващите се в зоната топлообменни процеси.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close