Обследване на промишлени системи /предприятия/

Обследването за енергийна ефективност на промишлена система съгласно чл.33 от ЗЕЕ има за цел да определи специфичните възможности за намаляване на енергийното потребление в нея и да препоръча мерки за повишаване на енергийната и ефективност, както и понижаване на отделяните в атмосферата вредни емисии въглероден диоксид /СО2/.

Целта на обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация – прилежащ сграден фонд в обследваната промишлена система, съгласно чл.16 ал.2 от ЗЕЕ, е да установи нивото на потребление на енергия, да определи специфичните възможности за намаляването му и да препоръча мерки водещи до повишаване на енергийната ефективност, подобряване микроклимата  и стандарта на обитаване в сградния фонд на обследваната промишлена система.

Наредба № РД-16-346 от 2 април 2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи  регламентира режима за обследване и прилагане на енергоспестяващи мерки за подобряване на ефективността и производителността на полезните за околната среда технологии, както и намаляване на енергоемкостта и неблагоприятното екологично въздействие чрез насърчаване внедряването на полезни за околната среда, намаляващи отпадъците и  енергоспестяващи производствени технологии за промишлени системи с енергийна консумация равна или по-голяма от 3000 MWh/годишно.

Обследването на промишлени системи се извършва най-малко веднъж на всеки три години.

Съгласно чл.8 от Наредба № РД-16-346 от 2 април 2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, Собственикът на промишлена система по чл. 7, ал. 1 от цитираната наредба е длъжен да започне изпълнение на мерките, предписани от обследването, в двегодишен срок от датата на приемане на резултатите от обследването.

Собствениците на промишлени системи по чл. 7, ал. 1 от цитираната наредба подават в АУЕР декларация по образец, ежегодно, в срок до 31 март, където се отразява годишното потребление на енергия за предходната календарна година.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close