Референции

Относно извършени обследвания за енергийна ефективност и сертифициране на Административна сграда – Районен съд и Районна прокуратура гр.Пирдоп и ОДЗ “Пека и Карло Чоконяни” – филиал “Снежанка” гр.Пирдоп

Относно извършени енергийни одити и сертифициране на ОУ”Христо Ботев” с.Калугерово, ОУ”Христо Ботев” с.Церово и Физкултурен салон и топла връзка към ОУ”Христо Ботев” с.Калугерово

Относно извършено детайлно обследване за енергийна ефективност и съставен енергиен паспорт на Многофамилна жилищна сграда – блок А с подземни гаражи и трафопост и Многофамилна жилищна сграда – блок В с подземни гаражи гр.София

Относно извършено детайлно обследване за енергийна ефективност и съставен енергиен паспорт на Семеен хотел с.Елешница, ОБЩИНА РАЗЛОГ

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад, издаден сертификат за енергийните характеристики на ОУ”Петър Парчевич” гр.Чипровци, извършена проверка и съставен доклад на водогреен котел към ОУ”Петър Парчевич” гр.Чипровци

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад, издаден сертификат за енергийните характеристики на Административна сграда на ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК гр.Белоградчик, извършено обследване за енергийна ефективност и съставен доклад от проверка на водогреен котел към Административна сграда на ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийните характеристики на Комплекс за извънкласна дейност към ОУ”Петър Парчевич” гр.Чипровци и Административна сграда на ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ гр.Чипровци, извършено обследване за енергийна ефективност и съставен доклад от проверка на водогрейни котли към Административна сграда на ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийните характеристики на Културен дом гр.Чипровци 

Относно извършено детайлно обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийните характеристики на Аминистративна сграда на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА гр.Стара Загора, извършена проверка и съставен доклад на водогрейни котли

Относно извършено обследване за енергийна ефективност и съставен доклад по образец на процедура BG161PO003-2.3.02 “Енергийна ефективност и зелена икономика” на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 на „Шоурум, магазин и сервиз на ПЕЖО“ гр.Севлиево

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийните характеристики на СГРАДА с разположени в нея МБАЛ – ПИРДОП и МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I гр.Пирдоп, извършена проверка и съставен доклад на водогрейни котли

Относно извършено обследване за енергийна ефективност и съставен доклад по образец на процедура BG161PO003-2.3.02 “Енергийна ефективност и зелена икономика” на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 на промишлена система, собственост на„АУТОВЕГА 3“ ООД, чрез инвестиции в Автосервиз гр.Велинград

Относно извършено обследване за енергийна ефективност и съставен доклад по образец на процедура BG161PO003-2.3.02 “Енергийна ефективност и зелена икономика” на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 на промишлена система, собственост на„ЕНЕРДЖИ МОТОРС“ ООД, чрез инвестиции в нискоенергийни сгради и енергоспестяваща машина, с.Гложене, Община Тетевен

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставени доклади и издадени сертификати за енергийните характеристики на Болничен комплекс от 11 корпуса на „МБАЛ „СВЕТА АННА” – СОФИЯ“ АД и Сграда с разположени в нея Отделение по хемодиализа и Инфекциозно отделение част от сграден фонд на „МБАЛ „СВЕТА АННА” – СОФИЯ“ АД, извършена проверка и съставен доклад на климатични инсталации

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад, издаден сертификат за енергийните характеристики на Административна сграда на ТП „Държавно ловно стопанство – ШЕРБА“ към МЗХ, СИДП

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийните характеристики на Информационен център на “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, извършена проверка и съставен доклад на климатични инсталации

Относно извършено детайлно обследване за енергийна ефективност на промишлена система, съставен доклад и издадени сертификати за енергийни характеристики на прилежащ сграден фонд, извършена проверка и съставен доклад на водогреен котел на ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ – ПСПВ “Панчарево”, “СОФИЙСКА ВОДА” АД

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на сграда, извършена проверка и съставен доклад от обследване на отоплителна инсталация с водогреен котел на Спортна зала в гр.Пирдоп – ОБЩИНА ПИРДОП

Относно извършено проучване и изготвен анализ на енергийното потребление сред началните и средни училища на територията на ОБЩИНА ПЕРНИК, провеждане на анонимна анкета сред учениците на територията на ОБЩИНА ПЕРНИК за нивото им на информираност по темата за енергийна ефективност в училище и у дома и опазване на околната среда във връзка с проект  за трансгранично сътрудничество Bugaria-Serbia IPA Cross-border Programee№2007CB16IPO006-2011-2-78 “Energy efficient schools – our children deserve it”, contract № РД-02-29-441/18.12.2013 “Energy consumption analysis and  survey –bl.5“ Identification number 2007 CB16IPO006-2011-2-78-3 –SER – Технологична професионална гимназия “Мария Кюри” 

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставени доклади и издадени сертификати за енергийни характеристики на сгради – Сграда на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ, Общежитие към ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ и Столова-кухня към ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ – с.Кунино, ОБЩИНА РОМАН

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на сграда, извършена проверка и съставен доклад от обследване на отоплителна инсталация с водогреен котел на Помощно училище „Св.Паисий Хилендарски“ – гр.Благоевград

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на сграда, извършена проверка и съставен доклад от обследване на отоплителна инсталация с водогреен котел на Професионална гимназия по електроника и енергетика – гр.Банско

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставени доклади и издадени сертификати за енергийни характеристики на сгради – Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин“- гр.Петрич, Физкултурен салон към ПГМЕТ „Юрий Гагарин“, Учебна работилница към ПГМЕТ „Юрий Гагарин“, извършена проверка и съставен доклад от обследване на отоплителна инсталация с водогреен котел

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставени доклади и издадени сертификати за проектни енергийни характеристики на нови сгради: Жилищна сграда – с.Рибарица и Къща за гости – с.Рибарица

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, извършена проверка и съставен доклад от обследване на отоплителна инсталация с водогрейни котли на Хотел “ЕВЕРЕСТ” – гр.Етрополе

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация Спортна зала №1 “ЧАВДАР“, гр.Етрополе

Относно извършено детайлно обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийните характеристики на Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров гр.Петрич, извършена проверка и съставен доклад на водогрейни котли

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на МЖС „Никопол“ – секции А и Б и МЖС „Никопол“ – секции В, Г и Д, гр.Никопол по НПЕЕМЖС

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за проектни енергийни характеристики на Столова с кухня – гр.Етрополе

Относно изготвени доклади за оценка за съответствие на инвестиционен проект на сграда с изискването за енергийна ефективност /ДОСИПЕЕ/ по чл.169 ал.1, т.6 от ЗУТ – Проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на НЧ „Н.Й.Вапцаров” блок 1,2,3 – гр.Червен бряг

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на Младежки дом гр.Горна Оряховица и проверка за енергийна ефективност на Отоплителна инсталация с водогреен котел към Младежки дом, гр.Горна Оряховица

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на МЖС бул.„Искър“ 27, вх.А и Б, гр.Своге, МЖС бл.№ 12, 13 и 14, гр.Своге и МЖС кв.Дренов, бл.№12, 14 и 14А, гр.Своге по НПЕЕМЖС

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за проектни енергийни характеристики на Къща за гости, с.Рибарица, ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за проектни енергийни характеристики на Къща за гости, в.з.Рибарица, ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на МЖС бл.33, вх.А, Б и В ул.„Софийско шосе“, гр.Златица  по НПЕЕМЖС

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за проектни енергийни характеристики на Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи – Блок С и Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи – Блок D УПИ ХVIII-814, кв.115,  местност “кв. Горна Баня”, ул.“Харманлийско въстание“ №3А, СО Район „Овча купел“гр. София

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на Общежитие за ученици към ПГСАГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, гр.Благоевград

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на НЧ “Никола Йонков Вапцаров 1908“ и НЧ „Светлина 1999“, и НЧ “Никола Йонков Вапцаров 1908“ – Блок 3 – гр.Червен бряг

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на Многофамилна жилищна сграда разположена в УПИ I, кв.34, ул.“Перун“ №24 вх.А, вх.Б и вх.В, гр.Кресна по НПЕЕМЖС

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на Административна сграда на РЗИ Стара Загора, ул.„Стефан Караджа” №10, гр.Стара Загора и Отоплителна инсталация с два броя водогрейни котли към РЗИ Стара Загора

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на МЖС бл.2, вх.А, вх.Б ул.„Софийско шосе“ 6, гр.Златица по НПЕЕМЖС

Относно извършено обследване за енергийна ефективност, съставен доклад и издаден сертификат за енергийни характеристики на МЖС бл.13, вх.А, Б, В ул.„Хаджи Димитър“ 5, гр.Златица по НПЕЕМЖС

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close