Нормативна база

Държавната политика за техническо регулиране и хармонизация на нормативната уредба за енергийна ефективност и топлосъхранение в сградния сектор (провеждана от МРРБ, МИЕТ, АУЕР) се упражнява чрез въвеждане на директиви, стандарти,  технически норми, методи и принципи на добрата европейска практика.

Законодателната рамка в областта на енергийната ефективност включва ЗЕЕ, ЗУТ, ЗЕ, Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), Закона за националната стандартизация (ЗНС).

подзаконови нормативни актове към съответните закони систематизират правните и технически изисквания за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close