Оценка на недвижими имоти

Част от основната дейност на GRNPowerBulgaria е експертната оценка на:

– недвижими имоти /имоти с различно предназначение за застрояване, сгради, земеделски земи/;

– движимо имущество /машини и съоръжения, стопански инвентар, транспортни средства/;

– месечен наем или арендна вноска;

– потенциал за развитие на недвижим имот;

Експертната оценка е необходима при вземане на инвестиционни решения за развитие потенциала на даден недвижим имот, за определяне разходите за изграждане и бъдещата пазарна стойност, при покупка или продажба на имот, при делба на имот, наследство или дарение, за ипотека на недвижим имот, за залог на движимо имущество, при определяне начална тръжна или конкурсна цена, за наем или аренда, при различни имуществени права – право на преминаване, право на ползване, право на надстрояване, право на строеж, при апортни вноски, при преоценка на активи за нуждите на счетоводната отчетност, при приватизация, при конфискация, при ликвидация, при разрешаване на имуществени спорове, при учредяване на концесия, при площообразуване, при прехвърляне на дялове и акции.

Най-активно прилаганите методи за оценка на недвижими имоти и постигане на справедлива пазарна стойност за недвижим имот са: метод на пазарните аналози, метод на разходите за придобиване и метод на приходите.

Метод на пазарните аналози

Основава се на принципа на сравнение между обекти със сходни показатели – използвани строителни материали, удобство, функционалност, местоположение, транспортна достъпност, инфраструктура – степен на изграждане.

Метод на разходите

Основна идея на този метод е достигане до пазарна стойност на оценявания имот при хипотезата – какви разходи бихме направили за построяване на подобна сграда при използвани актуални към датата на оценка цени на строителни материали и процеси. Отчита се амортизация за периода на съществуване на оценяваната сграда. Отчита се и пазарният дял или принос в цената и на земята, върху която е реализирана постройката. Комплексната стойност на оценявания имот е сбор от амортизираната стойност на сградата и пазарната стойност на земята.

Метод на приходите

Нормата на капитализация е основната величина при този метод, заложена при изчисляване пазарната стойност на даден имот. Неин естествен регулатор е пазарът, който е и индикатор за степента на развитие и ликвидност, както и за поетия от клиента риск при инвестиция в подобен имот.

В зависимост от начина ползване на имота – за собствени нужди или отдаване под наем с цел доходност, са приложими две техники за изчисляване нормата на капитализация – на директната капитализация и на дисконтираните парични потоци.

Директната капитализация отразява ползването на имота от собственика. Отчита се потенциала на годишните приходи при отдаване на имота под наем, приспадат се разходите необходими по експлоатационната и техническа поддръжка на сградата. Получената оперативна печалба от имота се капитализира посредством нормата на капитализация приложима за подобен вид имоти.

Дисконтираните парични потоци се прилагат при оценяване на сграда, която предлага площи за отдаване под наем. Правят се десетгодишни прогнози за бъдеща оперативна печалба, която се очаква от оценявания имот. При дисконтиране с подходяща норма на капитализация се получава очакваната стойност на сградата по метода на приходите.

Справедлива пазарна стойност

При налични резултати вследствие прилагане на трите основни метода за оценка на недвижимия имот, ние екипът на GRNPowerBulgaria Ви предлагаме средно претеглен резултат, базиран на безспорните данни от изготвения анализ, както и на специфичните компетеност и професионални умения на всеки член от екипа ни.

За нас всеки клиент е потенциален партньор при постигане на определена цел. Ще се отнесем към проблема Ви добронамерено и отзивчиво, както и се ангажираме да запазим конфиденциалност по отношение на споделената с нас информация.

Ние се отнасяме с уважение и респект към клиентите си, защото сме убедени, че процесът е двупосочен!

Благодарим Ви за доверието!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close