Какви категории сертификати има?

Сертификатите за енергийни характеристики на сгради в експлоатация се издават в две категории: категория “А” или категория “Б” съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредба № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. (за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на  сгради, издаване на сертификати за енергийните характеристики и категории сертификати): 

Категория “А” се издава за сгради, въведени в експлоатация до 1 януари 2005г:

– със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление “В”, със срок на валидност – седем години, съответно със срок на валидност – десет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата, или

– въведени в експлоатация до 1990г., със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление “С”, със срок на валидност – седем години, съответно със срок на валидност – десет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

Категория “Б” се издава за сгради, въведени в експлоатация до 1 януари 2005г.:

– въведени в експлоатация след 1990 г., със стойност на интегрираната

енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление “С” , със срок на валидност – три години, съответно със срок на валидност – пет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата, или

– въведени в експлоатация до 1990г., със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление “D”, със срок на валидност – три години, съответно със срок на валидност – пет години, ако в сградата са въведени мерки по оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата. 

Сертификат с категория се издава само след едногодишен период на експлоатация на сградата от датата на изпълнение на енергоспестяващите мерки (ЕСМ).

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close