Защо е необходимо съставяне на сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда?

Цел при съставяне на сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда или строежа /преди въвеждането му в експлоатация/ е оценяване и установяване на съответствието на енергийните характеристики на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност и на актуалното състояние на енергопотреблението на сградите по време на техния икономически обоснован експлоатационен срок. 

Съставянето на сертификат за проектни енергийни характеристики на нова сграда има за цел да установи интегрираната енергийна характеристика ЕР. Нормативната уредба за енергийна ефективност на сградите (чл.6 на Наредба № РД-16-1058 от 10.12.2009г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите) регламентира определянето на интегрирани енергийни характеристики ЕР и разглежда сградите като интегрирани системи, в които разходът на енергия е резултат на съвместното влияние на основните съставни компоненти:

  • сградни ограждащи конструкции и елементи;
  • системи за поддържане на параметрите на микроклимата (отопление, вентилация, климатизация, БГВ, осветление и уреди);
  • вътрешни източници на топлина;
  • обитатели и режими на обитаване;
  • климатични въздействия на околната среда.

Създаването на модел на такава интегрирана система изисква зониране и специфично описание на параметрите на извършващите се в зоната топлообменни процеси. 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close