Цели и приоритети

Висшата цел, която GRNPowerBulgaria®  сме си поставили е да развиваме проспериращ и устойчив бизнес модел, като одитираме сгради и предприятия, консултираме и подпомагаме клиентите си да взимат краткосрочни и дългосрочни решения в посока разумно потребление на енергийни и материални ресурси и прилагане на методи и иновативни технологични решения позволяващи спестяване на енергия.

Екипът на “ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ” ООД сме убедени в необходимостта от намиране на надежден партньор (в лицето на нашите клиенти – инвеститори в сграден фонд, собственици и ползватели на сгради и промишлени системи), които споделят нашите ценности, цели и приоритети при ефективното и разумно потребление на енергия, процесите съпътстващи внедряване и използване на иновативни технологии в сгради и предприятия, утвърждаване принципите за устойчиво строителство и управление на околната среда.

Полагаме усилия, време и енергия в постигането на поставената от нас висша цел, като последователно и прозрачно подпомагаме нашите клиенти, партньори и приятели в намиране на икономически най-изгодното за тях, технически мотивирано решение за практическо прилагане на енергоспестяващи мерки и подобряване ефективността при експлоатация на интегрирани сградни и промишлени системи!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close