Ние сме

Ние, GRNPowerBulgaria® сме компания извършваща:

  • консултантски услуги в сферата на енергийна ефективност (оценка за съответствие за енергийна ефективност на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите);
  • обследване за енергийна ефективност и издаване на СЕРТИФИКАТ за проектни енергийни характеристики на нови сгради;
  • обследване за енергийна ефективност и издаване на СЕРТИФИКАТ за енергийните характеристики на сгради в експлоатация;
  • обследване за енергийна ефективност и издаване на доклад от проверка на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации;
  • обследване за енергийна ефективност на ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ;
  • експертни анализи и оценки на недвижими имоти;
  • консултации в областта на недвижимите имоти и отреждане на земеделски земи;
  • проектен мениджмънт на строежи;
  • проектиране на сгради и съоръжения;
  • цялостни конструктивни обследвания на сгради.

GRNPowerBulgaria® е създадена от инж. Вяра Златева с основен предмет на дейност обследване за енергийна ефективност, издаване на сертификати за проектни енергийни характеристики на нови сгради и сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, проектиране на сгради и съоръжения, консултантски услуги в сферата на недвижимите имоти и енергийна ефективност (оценка за съответствие за енергийна ефективност на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите), експертни анализи и оценки на недвижими имоти, проектен мениджмънт и цялостни конструктивни изследвания на сгради.

Екипът на GRNPowerBulgaria® сме убедени в необходимостта от намиране на надежден партньор (в лицето на нашите клиенти – инвеститори в сграден фонд, собственици и ползватели на сгради), които споделят нашите ценности и приоритети при ефективното и разумно потребление на енергия, процеса на внедряване и използване на иновационни технологии в недвижимите имоти, утвърждаването на принципите за устойчиво строителство и управление на околната среда.


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close